Festival Hoa Đà Lạt

Festival Hoa Đà Lạt là một sự kiện lễ hội được tổ chức hai năm một lần vào tháng 12 tại Đà Lạt có thời tiết đẹp nhất trong năm tại thành phố Đà Lạt.